Groups | Dofollow Social Bookmarking Sites 2016
Say NO to SPAM Posts.

Groups

Groups allow users to share articles with other members who share a common interest in a topic. Join a group to submit topical articles that other members would be interested in. Some groups may require membership approval before you become part of the group.
Courses - OnlineTraining Avatar
Courses - OnlineTraining
Created by Harika on Mar, 6 2021 with 1 Members

We have 24x7 online support team to resolve all your queries

الجوارب الضاغطة الطبية حسب الطلب Avatar
الجوارب الضاغطة الطبية حسب الطلب
Created by sin37bm on Mar, 4 2021 with 1 Members

鬲兀爻爻鬲 卮乇賰丞 賴賵賷亘賵 賱賱賲賳鬲噩丕鬲 丕賱胤亘賷丞 匕.賲.賲. 亘賲賯丕胤丞 禺賳丕賳 (乇賲夭 丕賱兀爻賴賲: 838460) 賮賷 毓丕賲 2004 亘丕賱乇兀爻賲丕賱 丕賱賲爻噩賱 丨賵丕賱賷 60 賲賱賷賵賳 賷賵丕賳 賲毓 賲爻丕丨丞 65 賮丿丕賳賸丕. 亘賳丕亍賸 毓賱賶 丕賱乇毓丕賷丞 丕賱胤亘賷丞 丕賱乇卅賷爻賷丞 賵禺丿賲丕鬲 丕賱氐丨丞 丕賱乇卅賷爻賷丞 賲賳 兀噩賱 鬲乇賰賷夭 丕賱囟賲丕丿丕鬲 丕賱胤亘賷丞 賵賲毓丿丕鬲 廿毓丕丿丞 丕賱鬲兀賴賷賱 丕賱匕賰賷 賮賷 丕賱兀毓賲丕賱 丕賱乇卅賷爻賷丞 賵乇賵丕亘胤 丕賱氐賳丕毓丕鬲 丕賱賲鬲毓丿丿丞 賲孬賱 丕賱兀睾匕賷丞 賵賲賳鬲噩丕鬲 丕賱鬲胤賴賷乇 賵丕賱賲賳爻賵噩丕鬲 丕賱胤亘賷丞 丕賱禺丕氐丞 賵賲丕 廿賱賶 匕賱賰 貙 鬲賲賱賰 4 卮乇賰丕鬲 賮乇毓賷丞 賲鬲禺氐氐丞 賮賷 廿賳鬲丕噩 丕賱賲賳鬲噩丕鬲 丕賱胤亘賷丞 賵1 卮乇賰丞 賲賳氐丞 禺丿賲丕鬲 廿丿丕乇丞 丕賱氐丨丞 丕賱卮禺氐賷丞 毓亘乇 丕賱廿賳鬲乇賳鬲. 賱丿賷 丕賱卮乇賰丞 丨丕賱賷丕 291 賲賵馗賮丕貙 50侏 賲賳賴賲 丨丕氐賱賵賳 毓賱賶 丿乇噩丞 丕賱亘賰丕賱賵乇賷賵爻 兀賵 兀毓賱賶 (亘賲丕 賮賷 匕賱賰 30 胤丕賱亘 丕賱丿乇丕爻丕鬲 丕賱毓賱賷丕) 賲毓 丕賱毓賲乇 丕賱賲鬲賵丕爻胤 丨賵賱賶 32 爻賳丞 貙 賷毓鬲亘乇賵賳 賮乇賷賯丕 卮丕亘賷丕 賮毓丕賱賷丕 丨賷賵賷丕 賲毓 丕賱賲毓賱賵賲丕鬲 丕賱丨丿賷孬丞. 賵賯丿 亘賳賷鬲 丕賱卮乇賰丞 賮賷 賲賯丕胤毓丞 禺賳丕賳 賲丨胤丞 兀賰丕丿賷賲賷丞 兀毓賲丕賱 廿氐賱丕丨 丕賱噩乇丨 賵賲賵丕丿 賵賯丕賷丞 丕賱賳丿亘丞 貙 賵賲乇賰夭 兀亘丨丕孬 鬲賰賳賵賱賵噩賷丕 賴賳丿爻丞 鬲賱亘賷爻 丕賱亘賵賱賷賲乇 賮賷 賲賯丕胤毓丞 禺賳丕賳 賵賲禺亘乇 賴賳丿爻丞 兀噩賴夭丞 廿氐賱丕丨 丕賱噩乇丨 亘禺賳丕賳 賵賯丕毓丿丞 丕賱亘丨孬 賵丕賱鬲胤賵賷乇 賱賱丿賰鬲賵乇丕賴 賮賷 賲賯丕胤毓丞 禺賳丕賳 賵 賲乇賰夭 鬲賰賳賵賱賵噩賷丕 丕賱賲丐爻爻丕鬲 丕賱賲毓鬲賲丿丞 賲賳 賲賯丕胤毓丞 禺賳丕賳貙 噩賳亘丕 廿賱賶 噩賳亘 賲毓 賲毓賴丿 鬲卮丕賳睾鬲卮賵賳 賱賱賰賷賲賷丕亍 丕賱鬲胤亘賷賯賷丞 賲賳 丕賱兀賰丕丿賷賲賷丞 丕賱氐賷賳賷丞 賱賱毓賱賵賲 鬲賲 廿賳卮丕亍 賲乇賰夭 丕賱亘丨賵孬 賵丕賱鬲賳賲賷丞 賲賳 兀噩賱 廿氐賱丕丨 丕賱噩乇丨 賵丕賱賲賵丕丿 丕賱胤亘賷丞 丕賱鬲噩丿賷丿賷丞 賲毓 丕賯丕賲丞 賲乇賰夭 丕賱亘丨孬 賵丕賱鬲胤賵賷乇 丕賱亘賱噩賷賰賷 (Belgium H&Zedical Co.,Ltd). 貙 丕賱卮乇賰丞 鬲毓鬲亘乇 亘丕賱鬲賰賳賵賱賵噩賷丕 丕賱毓丕賱賷丞 賲賵爻丕爻丞 鬲賰賳賵賱賵噩賷丞 丨丿賷孬丞 賵丕賱賲丐爻丕爻丕鬲 丕賱氐睾賷乇丞 賵丕賱賲鬲賵爻胤丞 亘丿乇噩丞 丕賱丿賵賱丞 賳賮匕鬲 丕賱卮乇賰丞 毓丿丿賸丕 賲賳 丕賱賲卮丕乇賷毓 丕賱毓賱賲賷丞 丕賱鬲賰賳賵賱賵噩賷丞 丕賱乇卅賷爻賷丞 毓賱賶 賲爻鬲賵賶 丕賱賲賯丕胤毓丕鬲 賵丕賱賵夭丕乇丕鬲 貙 亘賲丕 賮賷 匕賱賰 賲卮乇賵毓 氐賳丿賵賯 丕亘鬲賰丕乇 丕賱賲丐爻爻丕鬲 丕賱氐睾賷乇丞 賵丕賱賲鬲賵爻胤丞 賱賱毓賱賵賲 賵丕賱鬲賰賳賵賱賵噩賷丕 賮賷 禺賳丕賳 貙 賵丕賱丿毓賲 丕賱賲丕賱賷 賱賲賯丕胤毓丞 禺賳丕賳 賱賲卮乇賵毓 鬲丨賵賷賱 丕賱廿賳噩丕夭丕鬲 丕賱鬲丕亘毓丞 賱賱兀賰丕丿賷賲賷丞 丕賱氐賷賳賷丞 賱賱毓賱賵賲貙 賵丨氐賱鬲 毓賱賶 噩丕卅夭鬲賷 丕賱鬲賯丿賲 丕賱毓賱賲賷 賵丕賱鬲賰賳賵賱賵噩賷 毓賱賶 賲爻鬲賵賶 丕賱賲賯丕胤毓丞 賵5 賳鬲丕卅噩 丕賱鬲賰賳賵賱賵噩賷丕 賵丕賱毓賱賵賲. 賵鬲賲 鬲乇禺賷氐 68 亘乇丕亍丞 丕禺鬲乇丕毓 貙 賵 3 丕賱亘乇丕亍丕鬲 丕賱丿賵賱賷丞 丕賱賶 丕賱卮乇賰丞貙 賵丨氐賱鬲 毓賱賶 卮賴丕丿丞 賳馗丕賲 廿丿丕乇丞 丕賱賲賱賰賷丞 丕賱賮賰乇賷丞. 賷鬲噩丕賵夭 丕爻鬲孬賲丕乇 丕賱鬲胤賵賷乇 賵丕賱亘丨賵孬 10侏 賲賳 丕賱廿賷乇丕丿丕鬲 卮亘賰丞 鬲爻賵賷賯 卮乇賰丞 賴賵賷亘賵 丕賱胤亘賷丞 賲賳鬲卮乇丞 賮賷 31 賲丿賳 賵賲賳丕胤賯 亘丕賱氐賷賳 貙 亘賲丕 賮賷 . 鬲賲 鬲氐丿賷乇 丕賱賲賳鬲噩丕鬲 丕賱賶 兀賱賲丕賳賷丕 貙 賰賵乇賷丕 貙 丕賱賵賱丕賷丕鬲 丕賱賲鬲丨丿丞 丕賱兀賲乇賷賰賷丞 貙 丕賱賴賳丿 貙 乇賵爻賷丕 賵賲丕賱禺. 鬲氐乇 丕賱卮乇賰丞 丿丕卅賲丕 毓賱賶 丕毓鬲亘丕乇 丕賱夭亘丕卅賳 賰丕賱賲乇賰夭 賵丕爻鬲賲乇丕乇 乇賮毓 賲爻鬲賵賶 丕賱禺丿賲丕鬲 賲丕 賯亘賱 丕賱亘賷毓 賵賲丕 亘毓丿 丕賱亘賷毓 亘賮乇賷賯 鬲賰賳賵賱賵噩賷 兀賰孬乇 賲賳 100 卮禺氐 毓賱賲賷 卮乇賰丞 賴賵賷亘賵 丕賱胤亘賷丞 鬲賱鬲夭賲 丕賱賯賷賲 丕賱兀爻丕爻賷丞 賲賳 丕賱丕丨鬲乇丕賲 賵丕賱孬賯丞 賵丕賱丕賲鬲賳丕賳 貙 賵丕賱丕毓鬲賲丕丿 亘賮乇賷賯 毓丕胤賮 氐乇亘丨 賲卮乇賯 貙 賮毓丕賱賷貙 鬲賲 鬲賵噩賷賴丕鬲 丕賱胤賱亘 賲賳 丕賱兀爻賵丕賯貙 賲毓 丕賱毓賱賲 賵丕賱鬲賰賳賵賱賵噩賷丕 賵丕賱丕亘鬲賰丕乇 賵丿毓賲 廿丿丕乇丞 丕賱噩賵丿丞 丕賱卮丕賲賱丞 賰賯賵丞 丿丕賮毓丞 貙 賵賵囟毓 丕賱賲毓丕賷賷乇 賵丕賱賳賲丕匕噩 賮賷 賲噩丕賱 丕賱氐丨丞 丕賱毓丕賲丞 貙 賵賲爻丕賴賲丞 鬲丨賯賷賯 丕賱兀丨賱丕賲 丕賱氐賷賳賷丞 賵禺丿賲丞 丕賱毓氐乇 丕賱噩丿賷丿الجوارب الضاغطة الطبية حسب الطلب website:http://www.huibosa.com/

Summer Baby Barefoot Sandals Avatar
Summer Baby Barefoot Sandals
Created by sin37bm on Mar, 4 2021 with 1 Members

Our History XIAMEN H&W Baby Shoes Company is a professional producer of high quality baby shoes. Manufacturing baby shoes since 2013,we have been in this field for 18 years and get high reputation and hot market in Europe, North America and other countries. Our manufactring capabilities include ODM and OEM services for baby moccasins, baby leather shoes with soft and hard sole. With sales and R&D office in Xiamen, we have our own producing factory in Guangzhou city. Our goal is to produce high quality/ fashion/ comfortable/ healthy baby shoes for babies all over the world. We started to do the baby shoes business from 2003 Our Team Our Factory Our factory is located in Guangzhou Guangdong, where means high quality and leading of fashion. We have 50 workers and specially for high quality baby shoes, small order will be acceptable. OEM/ODM Welcome as well. The fair we attend The customers we worked and feedback Our Product Baby shoes Product Application For baby Production Equipment Stitching Machine, Cutting Machine, Laser Machine, computer controlled machine, etc. Production Market Euro, USA, CA, Australia Our Service 1)Before sales: sample will be applied by free of charge. 2)During the mass production: we will check every step of production, and we will send you pictures and video to you checking. If you need, we can 鈥渂ring鈥漼ou to check our production by video. 3)After sales: In order to get good quality goods, we check the quality during the mass production. When you get the goods, if you find you are not satisfied with the quality, please send me the pictures, if agree, we will give you credit for next order, or remake the order for you.Summer Baby Barefoot Sandals website:http://www.hwbabyshoes.com/

20 Ft Composite Decking Avatar
20 Ft Composite Decking
Created by sin37bm on Mar, 4 2021 with 1 Members

Our History RJHX is a professional wood plastic composite manufacturer, was founded in 2008, there's 11 years experiences in this field. Strict requirements for quality is the foundation of our factory, it also bring us to be the drafting unit of wood plastic composite industry standards. Our materials mainly used in outdoor decking floor, exterior wall cladding, fencing, railing and other garden decorations. Our Factory Jiangxi Ruijing Hongxing Industrial Co., Ltd. is biggest WPC supplier in Jiangxi Province, with advantageous geographical location and convenient transportation, it is near to Xiamen, Guangzhou, Shenzhen Seaport and very close to Ganzhou-Europe Block Train. Our goal is to help more and more dealers develop and expand their markets. Our Product WPC Products includes the following: 1, WPC decking flooring 2, WPC wall panel 3, WPC fencing 4, WPC railing 5. Other garden decorations We supply WPC materials products all over the globe to a wide range of companies worldwide, ranging from large multinational organizations to small individual companies. Product Application The wood plastic composite products are widely used in many fields including outdoor ground, trestle road, garden community, park, swimming pool, construction decorations and so on. Our main products covering WPC decking, wall cladding, garden fencing&railing, pergola, garden bench, waste dustbin, flower pot etc. Our Certificate RJHX is certified in accordance SGS, CE, ISO 9001 (Quality management), ISO14001 (environmental management system), OHSAS18001 (Management of Health and Safety at work), in order to guarantee the items with the highest standards of quality and performance. Production Equipment We owning over 20 production lines and 10 technician to ensure it's high production efficiency and superior quality. Production Market Our customers are from both domestic market and oversea market. We have a professional sales team with fluent English for good communication. Our main overseas market: Europe, North America, South America, Australia, Saudi Arabia and Asia , etc. Our Service Our sales staffs are 24 hours service available for you, we have skilled technician and designer group. Free sample supply, courier charge covered by customers. At RJHX, we are committed to providing the highest level of customer service competitive pricing, speedy delivery and a comprehensive cutting-edge product offering. Our ultimate goal is your satisfaction!20 Ft Composite Decking website:http://www.hxwpc.com/

CE Certification Disposable Face Mask factory Avatar
CE Certification Disposable Face Mask factory
Created by sin37bm on Mar, 4 2021 with 1 Members

Our History Hangzhou Reward Technology Co., Ltd was founded in 2014, located in Hangzhou,China which is near to Shanghai. At present, our company is mainly engaged in the research and development and trade of protective face mask, KN95 face masks and cotton face mask. Every year, our company introduces new products into market and expands our business scope of commodities with the continuous expansion of our market. There is a professional R & D and production team in our company now; sticking to such policy of being people-oriented, self-confident and truth-seeking, our company strives to create employees a platform and free development space; we aim to share successes and glories of company with all staffs. Our Factory Our Cooperated factory is Jiande Chaomei Daily Chemical Co.,Ltd. This factory was founded in 1990, formerly known as Chaomei Industrial Company of Chinese Academy of Sciences.It is an advanced professional dust-proof Chinese PPE professional production mask enterprise with first-class scale in China. Their main products are Disposable protective face mask, KN95 face mask, surgical medical face mask, cotton mask and so on. Certificate We have passed IS09001 Quality management system, ISO14000 environmental management system, ISO18000 safety and health management system, European ceen146:2001 industrial dust prevention and European ceen14683:2005 medical protection standards and system certification.CE Certification Disposable Face Mask factory website:http://www.hzreward.com/ website2:http://www.rewardcolor.com/

Bulk Frame Outdoor Wall Light Avatar
Bulk Frame Outdoor Wall Light
Created by sin37bm on Mar, 4 2021 with 1 Members

Our History Founded in 2016, Huilun Tech. is a new brand company, which provide a perfect platform for young people to put up with their ideas and advises. Now we have an innovative team with 50 employees. We are working together to make this company better and make our life better. Our Factory Ningbo Huilun Tech., located in Yuyao, is a professional lighting manufacturer. With the effort of all staffs, we have developed various of lights, including indoor and outdoor lights, underwater lights, garden lights, inground lights and solar lights. Corporate purposes: Scientific and Technological Wisdom, Unsurpassed Quality Corporate spirit: Honesty, Strict Faith, Hard Work, Efficient Core Values: Rigorous Honesty, Pragmatic Innovation, People-Oriented, Gratitude Our Product Indoor and outdoor wall light, underwater light, inground light, solar light, garden light. Product Application House, mall, pool, garden, street etc. Our Certificate CE, RoHS, TUV. Production Equipment Digital controlled lathe, Cutting machine, Electrophoresis equipment, Integrating sphere, Inspection equipment, Assembly line. Production Market Our main markets are Europe, Australia and South America. Our Service We provide 2 years warranty and make replacement for defective products under warranty.Bulk Frame Outdoor Wall Light website:http://www.huiluntech.com/

China Flicker Controller factory Avatar
China Flicker Controller factory
Created by sin37bm on Mar, 4 2021 with 1 Members

Our History Huizhou Yundian Intelligent Control Technology Co., Ltd. has been committed to the R & D and production of "anti-power shaking" and "self-starting" technology products. After years of technical accumulation and exploration, on the basis of various self-starting technologies since the 1970s, our company has avoided the shortcomings of previous technologies. Combined with the crystallization of modern electronic integration technology, and assisted with strict logic control to shake off power from power grid, DZQ series motor reclosing controller is developed starting from the essence of the system and micro changes of the system. Our Factory Huizhou Yundian Intelligent Control Technology Co., Ltd. is a power electronic equipment manufacturer integrating R & D, production and sales. The company has advanced engineering technology, R & D team and production process, comprehensive production management, quality management and marketing management system. Since its establishment, the company has been committed to providing customers with perfect anti-power shaking solutions through the combination of technical innovation, high-quality pursuit and flexible services. The main products are: power shaking protector, batch self-starting double-time-period control, contactor auxiliary holding anti "power shaking" control, frequency converter fault reset anti "power shaking" control, and soft starter anti "power swing" control, etc. These products have been successfully implemented in petrochemical, coal chemical, chemical, power generation, steel, printing, textile and other industrial fields. The company has accumulated rich technical experience of product design in the production history, and has gathered a large number of strong staff with dedication and pursuit of excellence. We have developed a variety of anti-power shaking controller products, and also have the ability to design a variety of complex structures for any purposes. With the continuous international development of the enterprise, we will further improve the technician system, strengthen the product sales, installation and after-sales service, and promote the enterprise to move towards the integrated direction. Our mission is to make every product exceed your expectations and every service has a greater improvement. On this basis we dedicate to make the enterprise develop and grow in a stable pace. Huizhou Yundian Intelligent Control Technology provides solutions and services with sincere cooperation, and we seek common development with our clients. China Flicker Controller factory website:http://www.hzydian.com/

China Metal Container Avatar
China Metal Container
Created by sin37bm on Mar, 4 2021 with 1 Members

Our History Company Profile Company 鈻?/span> Suzhou Hycan Holdings Co., Ltd. Founded 鈻?/span> 1998 IPO 鈻?/span> 2015 Sites 鈻?/span> 4 Printing sites 鈻?/span> 9 Metal can sites 鈻?/span> 2 Metal cap sites 鈻?/span> 8 Plastic can sites Workforce 鈻?/span> Over 1,800 employees Orientation 鈻?/span> High end of lube, paint & food packaging Market Position 鈻?/span> No. 1 in lubricate oil cans & paint cans in China Major Customers 鈻?/span> Industrial packaging customers: PPG, AkzoNobel, Henkel, Nippon, etc. 鈻?/span> Food packaging customers: McCormick, Unilever, Nestle, Royal Canin, etc. Annual Sales 鈻?/span> 250 Million US Dollars in 2019 Patents 鈻?/span> 117 Patents of Invention 鈻?/span> 155 Patents of Utility Models 鈻?/span> 9 Patents of Appearance Design Mission 鈻?/span> To become the international leader in packaging solutions Our Factory Our Product Metal can; Metal closure; Printed sheets; Tinplate components Product Application Lubricate oil; Paint; Canned food Production Market Annual Sales: 250 million USD in 2019. China Metal Container website:http://www.hycan-pack.com/

Fruit And Vegetable Powder manufacturers Avatar
Fruit And Vegetable Powder manufacturers
Created by sin37bm on Mar, 4 2021 with 1 Members

Latin Name锛?/strong>Kiwi fruit PE. Specification锛?/strong>10:1 50:1 100:1 Detection Method锛?/strong>TLC/UV Plant Source锛?/strong>Pulp Appearance State锛?/strong>Light green powder Main Uses:Food, Beverage Detail Intruduction锛?/strong> Kiwi extract is the fruit extract of Actinidiachinensis Planch. It contains protein, multiple amino acids, proteases, sugar, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, sodium, iron and other inorganic elements, vitamin B1, vitamin C, and organic Acid, kiwifruit alkali, etc. Kiwi seed oil, the main ingredient is linolenic acid. It has a variety of pharmacological activities such as delaying human aging, anti-cancer, anti-tumor, anti-mutation, anti-lipid peroxidation, radiation protection, prevention of cataracts, beauty and beauty, lowering enzymes and protecting liver, and improving immunity. Main Specifications: kiwi fruit powder 10:1 50:1 100:1 Component Effect锛?/strong> Antioxidant, lowering blood sugar and blood lipids, etc. Ingredient Use: 1. Food 2. Health food raw materials and beverages Our Services And Advantages: Free samples, free testing, free customization, 24 hours online service锛孎ast delivery.Fruit And Vegetable Powder manufacturers website:http://www.hunan-essence.com/fruit-and-vegetable-powder/

Kitchen Scale price Avatar
Kitchen Scale price
Created by sin37bm on Mar, 4 2021 with 1 Members

Description MODEL:HX-K-6 Size:163*126* 33mm LCD size:40*20mm Weight:377g Weighing unit:g/L b/OZ Capacity/division:5kg/1g Power supply:2x1.5 AAA Battery Material: GLASS FAQ 1.How far is your factory from the airport and train station? From airport about 90 minutes by car, We can pick up you. 2.Do you have a export licence? Yes. 3.Do you have after-sale service? Yes, Good after-sale service, handling the customer complaint and solve problem for customers.Kitchen Scale price website:http://www.hxscales.com/kitchen-scale/

Антибактериальная Жидкость фабрика Avatar
Антибактериальная Жидкость фабрика
Created by sin37bm on Mar, 4 2021 with 1 Members

袗袨 啸褝薪邪薪褜褋泻邪褟 屑械写懈褑懈薪褋泻邪褟 泻芯屑锌邪薪懈褟 芦啸褍褝泄斜芯禄 (褌懈泻械褉: 838460) 斜褘谢邪 芯褋薪芯胁邪薪邪 胁 2004 谐芯写褍 褋 褍褋褌邪胁薪褘屑 泻邪锌懈褌邪谢芯屑 胁 60 屑谢薪. 褞邪薪械泄, 蟹邪薪懈屑邪褞褖械泄 锌谢芯褖邪写褜 胁 4,33 谐邪. 袠褋褏芯写褟 懈蟹 屑械写懈褑懈薪褋泻芯谐芯 芯斜褋谢褍卸懈胁邪薪懈褟 懈 褋谢褍卸邪 芯褋薪芯胁薪芯谐芯 蟹写褉邪胁芯芯褏褉邪薪械薪懈褟, 谐谢邪胁薪褘械 薪邪锌褉邪胁谢械薪懈褟 写械褟褌械谢褜薪芯褋褌懈 泻芯屑锌邪薪懈懈 褋芯褋褉械写芯褌芯褔械薪褘 胁 锌褉芯懈蟹胁芯写褋褌胁械 懈 褉邪蟹褉邪斜芯褌泻械 屑械写懈褑懈薪褋泻懈褏 锌械褉械胁褟蟹芯褔薪褘褏 屑邪褌械褉懈邪谢芯胁 懈 褉械邪斜懈谢懈褌邪褑懈芯薪薪芯谐芯 懈薪褌械谢谢械泻褌褍邪谢褜薪芯谐芯 芯斜芯褉褍写芯胁邪薪懈褟, 邪 褌邪泻卸械 褋锌械褑懈邪谢褜薪芯谐芯 屑械写懈褑懈薪褋泻芯谐芯 锌懈褌邪薪懈褟, 写械蟹懈薪褎懈褑懈褉褍褞褖懈褏 蟹邪褖懈褌薪褘褏 褋褉械写褋褌胁, 褌泻邪薪械泄 写谢褟 蟹写芯褉芯胁褜褟 懈 写褉褍谐懈褏 芯褌褉邪褋谢械泄. 袣芯屑锌邪薪懈懈 懈屑械械褌 胁 褋胁芯械屑 胁械写械薪懈懈 4 写芯褔械褉薪懈褏 锌褉械写锌褉懈褟褌懈褟, 芯褉懈械薪褌懈褉芯胁邪薪薪褘褏 薪邪 锌褉芯懈蟹胁芯写褋褌胁芯, 懈 1 锌褉械写锌褉懈褟褌懈械 锌芯 锌褉械写芯褋褌邪胁谢械薪懈褞 锌械褉褋芯薪邪谢懈蟹懈褉芯胁邪薪薪褘褏 懈薪写懈胁懈写褍邪谢褜薪褘褏 褍褋谢褍谐 锌芯 褍锌褉邪胁谢械薪懈褞 蟹写芯褉芯胁褜械屑 胁 褉械卸懈屑械 芯薪谢邪泄薪 懈 芯褎谢邪泄薪. 袗袨 芦啸褍褝泄斜芯禄 薪褘薪械 懈屑械械褌 291 褋芯褌褉褍写薪懈泻, 50% 懈蟹 泻芯褌芯褉褘褏 锌芯谢褍褔懈谢懈 褋褌械锌械薪褜 斜邪泻邪谢邪胁褉邪 懈 胁褘褕械, 胁泻谢褞褔邪褟 30 屑邪谐懈褋褌褉邪薪褌芯胁. 小褉械写薪懈泄 胁芯蟹褉邪褋褌 锌械褉褋芯薪邪谢邪 鈥?32 谐芯写邪. 协褌芯 屑芯谢芯写邪褟, 褝薪械褉谐懈褔薪邪褟, 谐褉邪屑芯褌薪邪褟 懈 褝褎褎械泻褌懈胁薪邪褟 泻芯屑邪薪写邪. 袙 泻芯屑锌邪薪懈懈 斜褘谢懈 褋芯蟹写邪薪褘 5 薪邪褍褔薪芯-懈褋褋谢械写芯胁邪褌械谢褜褋泻懈褏 锌谢邪褌褎芯褉屑 薪邪 褍褉芯胁薪械 锌褉芯胁懈薪褑懈懈: 啸褝薪邪薪褜褋泻邪褟 邪泻邪写械屑懈褔械褋泻邪褟 褉邪斜芯褔邪褟 褋褌邪薪褑懈褟 芦懈蟹褍褔械薪懈械 屑邪褌械褉懈邪谢芯胁 写谢褟 蟹邪卸懈胁谢械薪懈褟 褉邪薪 懈 锌褉芯褎懈谢邪泻褌懈泻懈 褉褍斜褑芯胁禄; 啸褝薪邪薪褜褋泻懈泄 薪邪褍褔薪芯-懈褋褋谢械写芯胁邪褌械谢褜褋泻懈泄 褑械薪褌褉 胁褘褋芯泻芯屑芯谢械泻褍谢褟褉薪褘褏 锌械褉械胁褟蟹芯褔薪褘褏 屑邪褌械褉懈邪谢芯胁 写谢褟 褉邪薪; 啸褝薪邪薪褜褋泻邪褟 懈薪卸械薪械褉薪邪褟 谢邪斜芯褉邪褌芯褉懈褟 芯斜芯褉褍写芯胁邪薪懈泄 写谢褟 蟹邪卸懈胁谢械薪懈褟 褉邪薪; 啸褝薪邪薪褜褋泻邪褟 斜邪蟹邪 锌芯褋褌写芯泻褌芯褉褋泻懈褏 懈褋褋谢械写芯胁邪薪懈泄 懈 褉邪蟹褉邪斜芯褌芯泻; 啸褝薪邪薪褜褋泻懈泄 褌械褏薪芯谢芯谐懈褔械褋泻懈泄 褑械薪褌褉 褋械褉褌懈褎懈褑懈褉芯胁邪薪薪褘褏 锌褉械写锌褉懈褟褌懈泄. 袣褉芯屑械 褌芯谐芯, 泻芯屑锌邪薪懈褟 褋芯胁屑械褋褌薪芯 褍褔褉械写懈谢邪 笑械薪褌褉 懈褋褋谢械写芯胁邪薪懈泄 懈 褉邪蟹褉邪斜芯褌芯泻 屑邪褌械褉懈邪谢芯胁 写谢褟 蟹邪卸懈胁谢械薪懈褟 褉邪薪 懈 褉械谐械薪械褉邪褌懈胁薪芯泄 屑械写懈褑懈薪褘 褋 效邪薪褔褍薪褜褋泻懈屑 懈薪褋褌懈褌褍褌械 锌褉懈泻谢邪写薪芯泄 褏懈屑懈懈 袗泻邪写械屑懈懈 薪邪褍泻邪 袣袧袪, 邪 褌邪泻卸械 芯褌泻褉褘谢邪 袘械谢褜谐懈泄褋泻懈泄 薪邪褍褔薪芯-懈褋褋谢械写芯胁邪褌械谢褜褋泻懈泄 褑械薪褌褉 (Belgium H&Zedical Co.,Ltd). 袠屑械褞褖邪褟 胁褘写邪褞褖褍褞褋褟 褋锌芯褋芯斜薪芯褋褌褜 泻 褌械褏薪芯谢芯谐懈褔械褋泻芯泄 懈薪薪芯胁邪褑懈懈, 袗袨 芦啸褍褝泄斜芯禄 斜褘谢芯 锌褉懈蟹薪邪薪芯 芦胁褘褋芯泻芯褌械褏薪芯谢芯谐懈褔薪褘屑 锌褉械写锌褉懈褟褌懈械屑禄 懈 芦薪邪褑懈芯薪邪谢褜薪褘屑 褌械褏薪芯谢芯谐懈褔械褋泻懈屑 袦小袩禄. 袣芯屑锌邪薪懈褟 褉械邪谢懈蟹芯胁邪谢邪 褉褟写 锌褉懈芯褉懈褌械褌薪褘褏 薪邪褍褔薪芯-褌械褏薪懈褔械褋泻懈褏 锌褉芯械泻褌芯胁 薪邪 褍褉芯胁薪褟褏 锌褉芯胁懈薪褑懈泄 懈 屑懈薪懈褋褌械褉褋褌胁, 胁 褌芯屑 褔懈褋谢械 1 锌褉芯械泻褌 懈薪薪芯胁邪褑懈芯薪薪芯谐芯 褎芯薪写邪 啸褝薪邪薪褜褋泻懈褏 袦小袩 胁 芯斜谢邪褋褌懈 薪邪褍泻懈 懈 褌械褏薪芯谢芯谐懈懈 懈 1 锌褉芯械泻褌 褌褉邪薪褋褎芯褉屑邪褑懈懈 写芯褋褌懈卸械薪懈泄 袗泻邪写械屑懈懈 薪邪褍泻 袣袧袪 锌褉懈 褎懈薪邪薪褋芯胁芯泄 锌芯写写械褉卸泻械 锌褉芯胁懈薪褑懈懈 啸褝薪邪薪褜, 懈 锌芯谢褍褔懈谢邪 2 薪邪谐褉邪写褘 蟹邪 薪邪褍褔薪芯-褌械褏薪懈褔械褋泻懈泄 锌褉芯谐褉械褋褋 懈 5 薪邪褍褔薪芯-褌械褏薪懈褔械褋泻懈褏 写芯褋褌懈卸械薪懈泄 薪邪 褍褉芯胁薪械 锌褉芯胁懈薪褑懈懈. 袨薪邪 褍卸械 锌褉懈芯斜褉械谢邪 68 锌邪褌械薪褌芯胁 懈 3 屑械卸写褍薪邪褉芯写薪褘褏 锌邪褌械薪褌薪褘褏 蟹邪褖懈褌褘 PCT, 泻 褌芯屑褍 卸械 褍褋锌械褕薪芯 锌褉芯褕谢邪 褋械褉褌懈褎懈泻邪褑懈褞 褋懈褋褌械屑褘 褍锌褉邪胁谢械薪懈褟 懈薪褌械谢谢械泻褌褍邪谢褜薪芯泄 褋芯斜褋褌胁械薪薪芯褋褌褜褞. 袠薪胁械褋褌懈褑懈懈 胁 薪邪褍褔薪褘械 懈褋褋谢械写芯胁邪薪懈褟 锌褉械胁褘褕邪褞褌 10% 写芯褏芯写邪. 袦邪褉泻械褌懈薪谐芯胁邪褟 褋械褌褜 芦啸褍褝泄斜芯禄 芯褏胁邪褌褘胁邪械褌 31 锌褉芯胁懈薪褑懈褞, 谐芯褉芯写 懈 邪胁褌芯薪芯屑薪褘泄 褉械谐懈芯薪 胁 袣懈褌邪械. 袩褉芯写褍泻褑懈褞 褝泻褋锌芯褉褌懈褉褍褞褌 胁 斜芯谢械械 褔械屑 20 褋褌褉邪薪 懈 褉械谐懈芯薪芯胁, 胁泻谢褞褔邪褟 袚械褉屑邪薪懈褞, 挟卸薪褍褞 袣芯褉械褞, 小楔袗, 袠薪写懈褞 懈 袪芯褋褋懈褞. 袣芯屑锌邪薪懈褟 胁褋械谐写邪 锌褉懈写械褉卸懈胁邪械褌褋褟 芯褉懈械薪褌邪褑懈懈 薪邪 泻谢懈械薪褌邪, 锌芯褋褌芯褟薪薪芯 褋芯胁械褉褕械薪褋褌胁褍褟 褋褌邪薪写邪褉褌 懈 胁芯蟹屑芯卸薪芯褋褌懈 芯斜褋谢褍卸懈胁邪薪懈褟. 袧邪褕邪 邪泻邪写械屑懈褔械褋泻邪褟 褋械褉胁懈褋薪邪褟 谐褉褍锌锌邪 褋 斜芯谢械械 褔械屑 100 褋芯褌褉褍写薪懈泻邪屑懈 谐芯褌芯胁邪 锌褉械写芯褋褌邪胁懈褌褜 褍褋谢褍谐懈 写芯, 胁 锌褉芯褑械褋褋械 懈 锌芯褋谢械 锌褉芯写邪卸懈 写谢褟 锌芯谢褜蟹芯胁邪褌械谢械泄 胁 褋褌褉邪薪械 懈 蟹邪 褉褍斜械卸芯屑! 袧邪 芯褋薪芯胁械 泻谢褞褔械胁褘褏 褑械薪薪芯褋褌薪褘褏 锌褉械写褋褌邪胁谢械薪懈泄 芦褍胁邪卸械薪懈褟, 写芯胁械褉懈褟, 斜谢邪谐芯写邪褉薪芯褋褌懈 懈 写芯斜褉芯褋芯胁械褋褌薪芯褋褌褜禄 懈 泻芯薪褑械锌褑懈懈 泻芯屑邪薪写褘 芦褝薪褌褍蟹懈邪蟹屑邪, 懈褋泻褉械薪薪芯褋褌懈, 卸懈蟹薪械褉邪写芯褋褌薪芯褋褌懈 懈 邪谢褜褌褉褍懈蟹屑邪禄, 褌胁械褉写芯 锌褉懈写械褉卸懈胁邪褟褋褜 褉褘薪芯褔薪褘褏 锌褉懈薪褑懈锌芯胁, 褌械褏薪芯谢芯谐懈褔械褋泻懈褏 懈薪薪芯胁邪褑懈泄 懈 褌芯褌邪谢褜薪芯谐芯 褍锌褉邪胁谢械薪懈褟 泻邪褔械褋褌胁芯屑, 泻芯屑锌邪薪懈褟 芦啸褍褝泄斜芯禄 褋褌褉械屑懈褌褋褟 褋褌邪褌褜 褝褌邪谢芯薪芯屑 懈 芯斜褉邪蟹褑芯屑 胁 芯斜谢邪褋褌懈 蟹写褉邪胁芯芯褏褉邪薪械薪懈褟, 褔褌芯斜褘 锌芯屑芯褔褜 褉械邪谢懈蟹邪褑懈懈 泻懈褌邪泄褋泻芯泄 屑械褔褌褘 懈 褋谢褍卸懈褌褜 谢褞写褟屑 薪芯胁芯泄 褝锌芯褏懈!Антибактериальная Жидкость фабрика website:http://www.huiboru.com/

Education - Online Training Avatar
Education - Online Training
Created by Harika on Mar, 3 2021 with 1 Members

Build your Career with our advanced training courses. Learn your interested course from home at Live or flexible time. we are one of the leading online training platforms and we will provide all IT courses live sessions with career guidance and job assistance.

3 Phase ARC Welding Machines for sale Avatar
3 Phase ARC Welding Machines for sale
Created by uazwuu8 on Mar, 3 2021 with 1 Members

KINGNOW TECH CO., LTD KINGNOW TECH CO., LTD is a high-tech company, specializing in developing, manufacturing, and selling inverter welding and plasma cutting machines. Our company has a strong R&D team, having more than ten years of experience and technological innovation. Our company produces all kinds of products, ranging from inverter ARC/MMA series, MIG/MAG series, MIG/MMA series, TIG series, TIG/MMA series, TIG/AC/DC series to Air Plasma Cutting Machines series, etc., and other related industrial welders. Quality is the core concern of all our operations. All our products are ISO9000:2008 and CE compliant. To provide customers with higher quality, better performance, more reasonable price products, and perfect after-sales service is our pursuit, sharing mutual benefits, and seeking win-win opportunities with each other. Our products are sold all over China and launched the international sales business, mainly exported to Southeast Asia, Europe, South America, South Africa, and other international markets, sharing a good reputation among our customers. We are expecting future cooperation with business partners all over the world. Company business scope: We have developed and produced many new machines, as belows: (1)ARC in single board, two boards, three boards, dual voltage(110v&220v), digital. (2)MIG in dual voltage(110v&220v), digital, with/without pulse. (3) TIG in ACDC, digital with/without pulse. (4) CUT in dual voltage (110v&220v). OUR SERVICES KINGNOW Tech Co., LTD specialized in developing and manufacturing the welding and plasma cutting machines, offering the best services and professional welding knowledge to help you save money and time. PRE-SALE SERVICE 鈼?Send your inquiry with more details, like quality standard锛宷uantity 锛宎nd special requirement. 鈼?Our sellers will give you the feedback and send quotations within 7/24 hours by E-mail, Whatsapp, Skype, Wechat, Linkedin, etc. AFTER-SALE SERVICES 鈼?We will deal with any after-sale problem in one day and our care service will follow you and machines for years. 鈼?Our Engineer will help you to resolve the doubt during your use. FAQ: Q:Why choose us? A: 1锛?We are a factory manufacturing the machines,best production capability,best quality control, best service. 2锛?100% QC inspection before shipping. 3锛?Competitive price. Q:Can you help me design or modified the products as we request? A:We have a R&D capability and professional&efficient team,so custom service and OEM/ODM are welcomed. We Will try our best to make it out as long as you have a good idea. Q:What about the after-sales services? A:Our company is responsible for the supplied product within its usage life. Q:What about the samples? A:We can supply samples.But we should charge the sample fee.And we will return after order confirmed.Customer should be responsible for the shipping fee when they require specific delivery method.3 Phase ARC Welding Machines for sale website:http://www.kingnowwelding.com/

Sliding Packaging Box suppliers Avatar
Sliding Packaging Box suppliers
Created by uazwuu8 on Mar, 3 2021 with 1 Members

About us Kaifeng insists on producing our own products like Printed Sliding box. From printing, surface treatment, material die-cutting, technology, quality inspection, packaging, delivery as one of the one-stop service, quality assurance 100%. More important is the new and old customers the trust and support, Kaifeng will continue to provide customers with professional service and quality products, to create greater value for customers. Information Kaifeng could offer the one-stop service, with our own factory; Pre-press - all the fonts, software versions and CTP Press - 6 colors Heidelberg x 2 presses 5 colors Komori x 3 presses Pro-press - Wire stitching Perfect bounder Case bounder Box and packaging Logistic - Our usual air forwarder SF, sea freight forwarder by conference Our Advantages 1.15 years experience in export manufacturing industry 2. Professional and effective 3. Quality 100% responsible. Why Choose Us 1.100% of the manufacturer Located in Guangdong, China, we have experienced staff with the best reputation, reliable reputation and your absolute commitment. We have many years experience in production and export 2. Selection of best materials All of our goods are made of the best materials with SGS certificate from the best supplier in China. FAQ Q: If I want to get an offer, what information should I tell you? A: 1) Box style 2) Size of box or paper bag or sticker (length * width * height) 3) Materials and surface treatment. 4) Printing color 5) If possible, please provide pictures or designs. If not, we will recommend the relevant products and provide detailed information for your reference. Q: Can i get a sample before mass production? A: Of course! The normal produce progress is that we will make the pre-production sample for you to check the quality and design. The mass production will be started after we get your confirmation on the sample.Sliding Packaging Box suppliers website:http://www.kfprinters.com/packaging-box/sliding-packaging-box/

Square Linear Bearings factory Avatar
Square Linear Bearings factory
Created by uazwuu8 on Mar, 3 2021 with 1 Members

Our History The company has been in existence since 2020 Our Factory Now the company has introduced a number of high-end production automation equipment from abroad, Has a professional production and technical team and sales team, and a complete scientific quality management system. Our Product Focus on Linear shaft, Linear motion slide units, Linear bearing, Ball screw, Ball screw brackets, Couplings, Linear guideway, Needle roller bearing, Rod end bearing Product Application Automation equipment Production Equipment Screw rolling machine, Grinder machine, CNC machine, Air compressor, Quenching machine, Polishing machine, Punching machine, Cutting machine, Drilling machine. Production Market North America, Europe, Asia, South America, Australia Our Service Online Service Square Linear Bearings factory website:http://www.kete-cn.com/

Cavitation RF Machine manufacturer Avatar
Cavitation RF Machine manufacturer
Created by uazwuu8 on Mar, 3 2021 with 1 Members

Theory The Radio Frequency Cavitation Machine is a perfect combination of three machines鈥?technologies: Cavitation, vacuum, lipo laser,RF, Mechanical massage roller and LED light. It gives fast solution to skin laxity, double chin, fat accumulation and cellulite through non-invasive treatment, and then achieve the effect of face slimming and body sculpting. Specification Type:Radio Frequency Cavitation Machine Theory:Lipo + Cavitation + Vacuum + RF + Roller + LED Cavitation Frequency:40KHz RF Frequency :10MHz Pump Suction Rate锛?/p>25cub.m/h Laser wavelength:650nm Light Spectrum:690nm(LED) Handpiece1脳Cavitation锛?脳Lipo pads (Big)锛?脳Lipo pads (small)锛?脳Velashape Electrical Requirements:220V/110V卤10%; 50/60Hz Advantage 1) Global Unique Updated Rollers Rotation Technology with four directions锛宐ring professional excellent results 2) Japan Lipo Diodes ensures safety and perfect effects --- Enhance efficiency and comfort 3) Big Intelligent color touch LCD screen for easy operation Before&After The treatment effect of the Radio Frequency Cavitation Machine as follows Certification We have got ISO 13485, FDA, CFDA, TUV Medical CE, CE Rohs approved for our machines, including the Vacuum Body Contouring Machine. Payment T/T, Western Union, Paypal, Credit cards etc term of payment can work KES ServiceCavitation RF Machine manufacturer website:http://www.keslaseripl.com/cavitation-machine/cavitation-rf-machine/

OEM Hair Dryer Motor Avatar
OEM Hair Dryer Motor
Created by uazwuu8 on Mar, 3 2021 with 1 Members

操作超时OEM Hair Dryer Motor website:http://www.kelimotorgroup.com/universal-motor/hair-dryer-motor/

Wholesale Mezzanine Floor Steel Platform System For Storage Avatar
Wholesale Mezzanine Floor Steel Platform System For Storage
Created by uazwuu8 on Mar, 3 2021 with 1 Members

Company Profile Keenpace Industrial Equipment Corp. was founded in 2013, formerly known as Zhengzhou Jinping Rack Factory (established in 1996). The company focus on manufacturing Gondola System, Storage Rack, Logistics Equipments and Offering Intelligent Storage Solutions. Company has two Rack Manufacturing Factories in Nanjing and Zhengzhou city with total production area about 40000 square meters. The company has advanced production and processing equipments like CNC machine tools, cold bending and rolling production lines, automatic punching production lines, automatic powder coating production lines, automatic cutting, welding sheet metal processing, etc. Keenpace strictly implements ISO9001, SEMA, AS4084-2012 and FEM standard in all operations. Keenpace鈥檚 products include adjustable and assembled supermarket shelves, display gondola shelf, heavy duty hybrid shelf, assembled heavy duty pallet rack; heavy duty cantilever rack, drive in rack, shuttle rack, retractable and scalable cantilever rack, telescopic cantilever rack , laminate display shelf, punched hole perforated back panel display shelf, powder coating gondola supermarket shelf, display supermarket shelf, intelligent warehouse racks and control systems, automated warehousing system, A-shaped rack, attic shelves , steel platform, trolleys, lifting platforms and many other storage and logistics products. Keenpace supplies special teardrop post pallet rack, Dexion pallet rack, European pallet rack and other steel Work Apparatus. In addition to conventional dimensions Keenpace does customized products based on layout and display requests of clients. At present, Keenpace products have more than 100 varieties and more than 400 specifications which have been exported to Europe, America, Southeast Asia, Oceania and other countries and regions. Products are widely used in shopping malls, supermarkets, storage systems, logistics and distribution, fine goods stores, machinery and tools鈥?storage, petrochemical, medicine and health care, railways, textiles, woods industry, commodity exhibitions, environmental protection and many other areas. "Quality first, service first" is our business aim, Competitive prices, best quality and services are always our pursuits. Our CertificateWholesale Mezzanine Floor Steel Platform System For Storage website:http://www.keenracking.com/ website2:http://www.kshelving.com/

Shanghai Kechun Precision Seamless Tube Co., Ltd Avatar
Shanghai Kechun Precision Seamless Tube Co., Ltd
Created by uazwuu8 on Mar, 3 2021 with 1 Members

Our History The Shanghai company established since 2011, the factory in anhui established since 2015, main production and sales seamless stainless pipe. Our Factory The Shanghai company established since 2011, invest capital $12000 dollars, main sales seamless stainless pipes, just it does not had manufactories. Our manufactory invests capital $3000000 dollars since 2015 in anhui, it builded one production workshop and one office block on 5 acre in shuiyang industral park anhui. Our manufactory begin producing stainless steel pipes Since 2016 until now, our teams have 50 staff employee: sales team 5 person, management team 6 person, production team 39 person. Our company saled pipe product of $2200000 dollars every year, saled stainless steel pipes of 200 ton, the type of grade: Bright annealed pipe and tube 60 ton銆丳ickled and annealed pipe and tube 80 ton銆丳recision pipe and tube 30 ton銆丒lectropolishing pipe and tube 30 ton; The type of industrial application: Semi/ LCD/ Solar/ Chemical/ Intrument/ Hydraulic or other engineering construction 100 ton銆丮edical equipment 50 ton銆丳recision equipment and Air cylinder products 40 ton銆丱ther industries 10ton. Our company sales network according to made in china and "The Belt And Road"銆乥ased on the community of common destiny for all mankind, we provide real services銆乺eliable partnerships銆乸erfect products for every coustmers in express and thrustworthy business. Production Equipment Main machines: Cold rolling mill 24 lines (12 unit), Machine name and quantity:General cold rolling mill LG-30 2 unit 2 lines, High cold rolling mill LGH-15 2 unit 2 lines, Precision cold rolling mill LD-40 2 unit 4 lines, Precision cold rolling mill LD-20 4 unit 8 lines, Precision cold rolling mill LD-12 2 unit 8 lines, Cold drawn pipe machine 2 lines (2 unit), Machine name and quantity: 30 ton 1 unit, 10 ton 1 unit. Heat treatment machine: 1銆丅right annealed 1 line: OD鈮ξ?3mm 2銆丯atraul gas annealed 1 line: OD鈮ξ?19mm Straightening Machine: 3 Lines Range: 桅50mm~桅25mm 1 line 桅25mm~桅10mm 1 line 桅15mm~桅4mm 1 line Polishing Machine: Outside 2 lines Inside 2 lines Remove oil Machine: Ultrasonic cleaning+ OR water Inspection instrument: Metallography 1 unit銆丠ardness 1 unit銆丮echanics(drawflatten) 1 uni銆丷oughness 1 uni銆丒ndoscope 1 uni. Production Market China's domestic market accounts for 80% and overseas market accounts for 20%. Target market after 2020: Southeast Asia, North and South America, Europe. Our Service What can our company do for you? Before sale: Customer you: please tell us the requirements of the pipe you need (production standard, dimension and tolerance, surface treatment and a series of detailed requirements) Supplier us: record your demand parameters, inquire about the application occasions of the products, provide product suggestions suitable for your requirements, coordinate the production and issue detailed quotation to send you email. Waiting for your satisfactory reply and hope to reach cooperation. In sale: Customer you: in accordance with the rights and obligations stipulated in our contract, patiently wait for us to produce perfect products and notify you of delivery. Supplier us: track the production progress, grasp the situation in the production process of stainless steel pipe in real time, help to answer the questions of customers about the production progress, product quality, delivery time, logistics and shipping, and do a good job in various data reports for the delivery of stainless steel pipe products. Customer service: Customer you: after receiving the goods, timely feedback the product acceptance quality. Supplier us: for the use of products, according to the information you provide for the products, make use of reports and records, and look forward to better service for you next time.Shanghai Kechun Precision Seamless Tube Co., Ltd website:http://www.kcsteelpipe.com/

Goldmann Visual Field manufacturers Avatar
Goldmann Visual Field manufacturers
Created by uazwuu8 on Mar, 3 2021 with 1 Members

ChongQing KangHua S & T Co., Ltd was established in1996. In 2009, renamed ChongQing KangHua RuiMing S&T Co.,Ltd So far it is the leader of R&D and manufacturing ophthalmic instruments in China, it has about 350 staff team and has an area of 30 acres. Our company has passed ISO9001:2000 and ISO13485:2003 quality management system and CE certificates, Fundus camera and projection perimeter we got FDA certifications. so far our company has more than thousands of professional physicians users, our company has not only the Optical, mechanical, electronics, fine craftsmanship, as well as microelectronics, polymer, laser, ultrasound and other high-tech R@D capabilities, but also the full implementation of CAD, CAM, CAPP, PDM digital design and digital manufacturing NC Digital Management and ERP. After more than ten years of development, our company has achieved excellent results in all aspects, having slit lamp, digital slit lamp,portable slit lamp, projection perimeter, ultrasound A scan, ultrasound AB scan, fundus camera and funduas camera & FFA, and a large number of models for each product to meet the requirements of the different customers. Most important, our company has implanted modern quality management system, strictly control and manages from production, testing, to delivery, in order to ensure that the products achieve the best performance. We wish to be known in the whole world. Our Goal: Specialization, internationalization, high-tech, good quality and performance, famous brand, people oriented and our customers value. We focus on the R&D and manufacturing of ophthalmic instruments, our persistence in technology, strict requirements on the production process, close integration with clinical applications, and the pursuit of new product development, allowing us to continuously broaden our horizons and promote our continuous development More practical and complete professional tools. Networked sales channels and complete after-sales service system ensure that our products are sold to more than 60 countries/regions around the world. Today, we have become a famous professional ophthalmology equipment manufacturer in China. 2018 The dry eye comprehensive analyzer was successfully developed and a more comprehensive ocular surface inspection system was born. 2017 The fully automatic fundus imaging system was successfully developed, and the product made a solid step towards intelligentization. 2014 Undertake national-level scientific research projects, product design, manufacturing, and quality assurance capabilities have been recognized by the country. 2013 The second phase of the company鈥檚 construction was completed, laying a solid foundation for product quality improvement. 2012 Restructured into Chongqing Kanghua Ruiming Technology Co., Ltd., and started another take-off in the company's development. The first company in China to launch a projection perimeter, achieving synchronization with the world. The first in China to realize automatic focusing of fundus photography. 2007 A modern base covering an area of more than 30 acres and a R&D and production site of 20,000 m2 was built, and the company has moved towards professional and large-scale development. 2006 Established Chongqing Kanghua Ruiming Technology Co., Ltd. China's first full implementation of the quality certification system; passed the EU CE certification, Kanghua goes global. 2004 The first in China to launch non-mydriatic fundus photography, subdividing the functions of ophthalmology physical examination and internal diabetic fundus examination. 2003 The first in China to launch a workstation-based ophthalmic ultrasound examination system. 2001 China's first digital fundus fluoroscopy tester was launched, saying goodbye to the era of fundus film. 2000 The world鈥檚 first digital slit lamp to realize the imaging, digitization and networking of slit lamp inspection. 1999 Established Chongqing Kanghua Technology Co., Ltd. to fully enter the ophthalmology world. 1998 The first in China to realize the electrophysiology of VEP.ERG.EOG. 1997 The first in China to launch a dotted computer perimeter. 1996 Established Chongqing Kanghua Medical Equipment Co., Ltd.Goldmann Visual Field manufacturers website:http://www.kanghua-dryeye.com/